ආයුබෝවන්! ඔබගේ අවදානම් තත්ත්වය ඔබ විසින්ම දැන ගනිමින්, ඔබේ HIV සහ STI පරීක්ෂණය ඔබම වෙන් කරවා ගන්න. ඔබේ ආරක්ෂාව ඔබ විසින්ම සපයාගන්න. #iknownowCOVID-19 ස්වයං පරීක්ෂාවඅපට ඔබව සහ අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය COVID-19 වෙතින් ආරක්ෂිතව තබා ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඔබට සැලකිය යුතු රෝග ලක්ෂණ නොමැතිව වෙනත් කෙනෙකුගෙන් COVID-19 ලබා ගෙන එය අන් අයට ලබා දිය හැකි බව මතක තබා ගන්න.
ඉදිරියට යාමට මෙම ප්‍රශ්න 3 පරීක්ෂා කරන්න::

1. ඔබ පහත කිසිවක් අත්විඳිනවාද? අදාළ සියල්ල තෝරන්න.

  
  
  
  
  
  
  

2. පසුගිය දින 14 තුළ COVID-19 ධනාත්මක බව තහවුරු වූ ඕනෑම කෙනෙකුට ඔබ නිරාවරණය වූවාද?

  
  

3. ඔබේ COVID-19 එන්නත් තත්ත්වය කුමක්ද?